Tjänster

Vi planerar, strukturerar och genomför kapitalanskaffningar som exempelvis IPOs, företrädesemissioner och riktade emissioner

Att anskaffa kapital är en viktig milstolpe för bolag. Processen kräver detaljerad planering, noggranna överväganden och ett sömlöst utförande. Augment har sedan 2016 hjälpt tillväxtföretag i olika branscher att framgångsrikt anskaffa kapital och maximera aktieägarvärde. Vi fokuserar på långsiktig, engagerad och värdeskapande vägledning och har därigenom som ambition att vara en tillförlitlig partner i flera år framöver.

Våra tjänster inkluderar:

 • IPOs

  Vi hjälper företag med marknadsnoteringar på den svenska och finska marknaden. Våra kunder vill med hjälp av kapitalmarknaden finansiera exempelvis tillväxtsatsningar inom sälj och marknadsföring, andra investeringar eller företagsförvärv.

 • Företrädesemissioner

  Vi hjälper företag med att genomföra företrädesemissioner. Vår omfattande erfarenhet av att strukturera nyemissioner möjliggör en sömlös process. Vi genomför även upphandlingar av emissionsgarantier från investerare i vårt nätverk i samband med företrädesemissioner.

 • Riktade emissioner

  Vi hjälper noterade företag med att genomföra riktade emissioner till strategiska investerare. Vårt breda investerarnätverk gör det möjligt att hitta optimala investerare för varje specifikt företag och situation. Samtidigt möjliggör vår erfarenhet och lokala marknadskännedom rådgivning där god marknadssed alltid säkerställs för kunden.

 • Private placements

  Vi hjälper onoterade företag att anskaffa tillväxtkapital. Våra kunder är ofta företag i ett relativt tidigt skede som har utmärkta tillväxtutsikter. Många av våra onoterade kunder har en tydlig väg mot en exit inom kommande år, där en marknadsnotering kan vara ett möjligt scenario.

 • Certified Adviser / Mentor

  Vi är en godkänd Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Sweden och Finland samt Mentor på NGM Nordic SME. I denna roll ansvarar vi för att vägleda och stödja företag i noteringsprocessen samt som noterade på dessa marknadsplatser.

Vår kompetens och erfarenhet sträcker sig även till övriga rådgivningstjänster som skuldfinansiering, fairness opinions, incitamentprogram och transaktionsstöd.

Augment är anknutet ombud till Aqurat Fondkommission AB (Aqurat), ett svenskt värdepappersföretag under Finansinspektionens tillsyn. För Aqurats förköpsinformation, klicka här.